HÖGTEKNOLOGISK FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD

Målet med våra undersökningar sträcker sig bortom att endast identifiera allvarliga sjukdomar, utan syftar även till att ge oss möjligheten att upptäcka varje individs mest påtagliga riskfaktorer. Detta för att skapa skräddarsydda förebyggande program för dig som höjer din livskvalitet och livslängd

Det handlar om din överlevnad

Överlevnadsstatistik beroende på cancerspridning* Tidig detektion avser upptäckt av en lokal tumör. Vid sen detektion har tumören redan metastaserat

Cancerkategorier Tidig detektion Sen detektion
Tjocktarmscancer 91% 11%
Lungcancer 49% 3%
Blåscancer 92% 6%
Njurcancer 90% 10%
Prostatacancer 99% 32%
Bröstcancer 98% 27%

Källa: National Cancer Institute. Surveillance Epidemiology and End Results Program (online) cited Jan 2008. http://seer.cancer.gov/(2008) *5-års-överlevnadsprognos

EARLY DETECTION SCREENING:
UPPTÄCK SJUKDOMAR I TID

Ju tidigare ingripande i sjukdomsförloppet, desto bättre är chanserna till framgångsrik behandling. En stor del av dem som avlider i cancer skulle ha överlevt om cancern hade upptäckts i tid. Detsamma gäller för många som avlider i en hjärtattack. Det är välkänt att cirka hälften av dem som avlider i en hjärtattack aldrig hade några symptom innan attacken. Därför är det avgörande att identifiera riskfaktorerna innan de blir ett problem. Detta är ett av målen med vår undersökning.

OBEHAGLIGA FAKTA,
MEN VIKTIGT ATT VETA:

  • 30% överlever inte sin första hjärtattack
  • 15-30% kan få permanenta skadador efter en stroke
  • 1 av 4 dör av cancer
  • 1 av 3 dör av hjärtattack eller stroke
  • Av de som får en sen diagnos av tjocktarmscancer dör 91% inom 5 år, men av de som får en tidig diagnos dör endast 11% inom 5 år

HJÄRT-KÄRLSJUKDOMAR

Hjärtinfarkt utgör idag den främsta dödsorsaken i Sverige och står för 30% av alla dödsfall. Varje år drabbas väl över 20 000 personer av hjärtinfarkt, varav hälften rapporterar att de var helt asymptomatiska. Förekomsten av hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar är nästan lika hög hos kvinnor som hos män. Utvecklingen av ocklusionen i blodkärlen är en process som sträcker sig över flera år och påverkas av både styrbara och icke-styrbara riskfaktorer. När en hjärtinfarkt eller kärlkramp inträffar har förändringarna i blodkärlen vanligtvis redan fortskridit betydligt. Det är därför av stor betydelse att upptäcka arteriella förändringar i ett tidigt skede innan symtomen framträder.

CANCER

I västvärlden är cancer den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar, och står för cirka 25 % av alla dödsfall. Årligen får över 50 000 personer i Sverige diagnosen cancer. Idag finns beprövade diagnostiska metoder för att upptäcka många former av cancer i ett tidigt skede, innan de visar några symtom.

Med den typ av undersökning som Executive Health erbjuder hade många av dem som avlidit i cancer kunnat räddas.

EXECUTIVE HEALTH REVOLUTIONERAR HÄLSOVÅRDEN

I stället för att vänta på att symtom ska uppstå och sjukdomar ska utvecklas ger Executive Health tidig inblick i vad som pågår inuti din kropp. Med detaljerad hälsoinformation kan du fatta proaktiva och välgrundade beslut om din hälsa.

DIAGNOS I TID

Ett tidigt ingripande i ett sjukdomsförlopp ökar signifikant möjligheterna till en framgångsrik behandling. En betydande andel av dem som avlider till följd av cancer skulle ha överlevt om cancern hade upptäckts i tid. Detsamma gäller för många som avlider till följd av en hjärtattack. Det är ett välkänt faktum att ungefär hälften av dem som avlider till följd av en hjärtattack inte uppvisar några symptom innan attacken inträffar. Därmed är det av yttersta vikt att identifiera och hantera riskfaktorerna innan de utvecklas till potentiellt allvarliga tillstånd. Detta utgör en central aspekt i våra undersökningar.